Uvodní stránka

Posláním našeho občanského sdružení je ochrana přírody, krajiny a životního prostředí, ekologická výchova, péče o chráněná území, účast ve správních řízeních, během posledních let pak spolupráce s obcemi a občanskými sdruženími v rámci úsilí o trvale udržitelný rozvoj regionu a podpory šetrné turistiky v oblasti. Snažíme se rovněž podílet na přípravě rozvojových strategií od regionální úrovně až po kraj.

HLAVNÍ AKTIVITY:

Obnova krajiny Poodří

Výsadby biokoridorů, biocenter a interakčních prvků v krajině – tento projekt trvá již přes 10 let. V jeho rámci byly vysazeny tisíce stromů a rekultivovány skládky v rozloze několika hektarů. Bylo obnoveno několik malých vodních ploch a mokřadů. V současné době se výsadba už přesouvá z katastru Studénky a Butovic do katastrů okolních obcí Regionu Poodří.
OLYMPUS DIGITAL CAMERAIMG_5884

Výsadby a údržba zeleně

Navrhujeme a vysazujeme aleje, remízky, parky a městskou zeleň, ošetřujeme staré stromy, realizujeme náhradní výsadby, odstraňujeme staré pařezy a náletové dřeviny. Likvidujeme invazní druhy rostlin.
IMG_5725IMG_5735

Mapování a rozmnožování vzácných dřevin a odrůd ovoce

Naše sdružení rozmnožuje řešetlák počistivý, mapujeme a znovu rozšiřujeme i staré ovocné odrůdy ovoce. Články v místním tisku a výstavami starých odrůd ovoce ovlivňujeme postoj veřejnosti k zeleni v krajině.
IMG_5861

Spolupráce s Regionem Poodří

Od roku 2000 se podílíme na několika regionálních projektech jako je „Projekt trvale udržitelného rozvoje turismu“, „Značení místních produktů“, „Greenways“ a další aktivity podporující obnovu tradic, rozvoj cykloturistiky, ekologického zemědělství a rybníkářství.

Zapojování veřejnosti

Snažíme se zapojovat veřejnost ze Studénky a Regionu Poodří do vytváření svého okolí formu kulatých stolů a plánovacích víkendů.

Značení cyklotras

Snažíme se zapojovat veřejnost ze Studénky a Regionu Poodří do vytváření svého okolí formu kulatých stolů a plánovacích víkendů.

Likvidace invazních druhů rostlin

Hubíme invazní druhy rostlin ( křídlatka, třapatka… ) v Chráněné krajinné oblasti Poodří i mimo ni.
IMG_5434IMG_5424IMG_5614

Budování a provoz naučných stezek

V roce 1983 jsme vybudovali a v roce 1999 obnovili povodněmi zničenou NS Kotvice, rok nato jsme otevřeli a v roce 2001 rozšířili Školní naučnou stezku. Na obou stezkách zajišťujeme průvodcovskou službu pro školy a zájmové skupiny. V roce 2005 jsme dále vybudovali NS Borovecké rybníky, obnovili značení zámecké naučné stezky v Bartošovicích, instalovali naučné stezky v Proskovicích a Košatce a interpretační tabule na Krakov-Morava-Vídeň Greenways. V posledních letech jsme vytvořili za přispění NET4GAS Blíž přírodě také naučnou stezku Krajinou povodní v Jeseníku nad Odrou.

Účast ve správních řízeních

V souladu s posláním ČSOP se zapojujeme do správních řízení a projednávání investičních záměrů týkajících se ochrany přírody a životního prostředí jak ve městě tak i v okolní krajině. Účastníme se projednávání záměrů kraje a Regionu Poodří v oblasti koncepčních a strategických dokumentů.

Práce s dětmi a mládeží

Aktivně zapojujeme školní mládež z města Studénky a okolí na ochraně přírody a krajiny. Od roku 2001 pořádáme projekt Netradiční školní výlety na řece Odře a přilehlých rybnících, cyklistické výlety a organizované výsadby biocentra BC53. V roce 2008 začínáme s výukou enviromentálních programů pro místní základní školy na téma „Voda a krajina“.

IMG_5681